Informacja o ochronie danych osobowych

Polityka prywatności

Informacja ogólna

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej “RODO”.

Dobrowolność przekazania danych osobowych

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu marketingu produktów i usług, w tym brakiem możliwości otrzymania oferty handlowej w pożądanej formie.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest YOUR DENTIST MARZENA KUPIS z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 2/32, 00-131 Warszawa, zwana dalej “Administratorem”.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych, w tym w celu realizacji swoich praw, o których mowa poniżej, może się Pani / Pan kontaktować się z nami pod adresem e-mail: rodo@yourdentist.pl  lub korespondencyjnie na adres YOUR DENTIST MARZENA KUPIS z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 2/32, 00-131 Warszawa. 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych i cel przetwarzania

Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane kontaktowe i dane dotyczące preferencji zakupowych, w tym informacji o Pani/Pana aktywności na stronie internetowej. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług na podstawie Pani/Pana zgody, w tym w celu przekazywania ofert handlowych.

Czas przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane lub do których są przetwarzane.

Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępniane pracownikom lub współpracownikom Administratora, podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak również podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądom, organom ochrony prawnej, organom nadzoru); Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw z siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Uprawnienia

Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

– prawo dostępu do Pani/Pana danych, ich poprawiania, żądania usunięcia lub przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ,

– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Profilowanie

Administrator, w celu dostarczenia Pani/Panu informacji o produktach i usługach, których nabyciem może być Pani/Pan najbardziej zainteresowana/y, może dokonywać automatycznego przetwarzania danych osobowych (profilowania), w tym informacji o Pani/Pana aktywności na stronie internetowej oraz informacji dotyczących Pani/Pana zachowań, zainteresowań lub preferencji, włączając zautomatyzowane podejmowanie decyzji np. co do ofert specjalnych. 

Polski English